PROJEKT DEMINA: KROK VPŘED PRO DESTINAČNÍ MANAGEMENT

Richard Moor - Nov 8, 2021
0

Svět cestovního ruchu prochází velmi náročným obdobím, neboť pandemie Covid-19 nadále omezuje životy lidí celosvětově.

Ale i během této bezprecedentní krize existují možnosti pro plánovaný a cílený rozvoj odborných dovedností, které mohou pomoci znovu nastartovat cestovní ruch a zlepšit jeho řízení přímo v turistických destinacích. Takové ambice má nový projekt DEMINA – Inovace a další vzdělávání v destinačním managementu.

Myšlenka DEMINA

Myšlenkou projektu DEMINA, který je spolufinancován z programu Erasmus+ Evropské unie, bylo zacelit současné mezery ve vzdělávacích materiálech a metodikách pro oblast destinačního managementu a strategického rozvoje turismu.

Projekt je založen na mezinárodní spolupráci sedmi odborných institucí ze šesti zemí. Zapojenými zeměmi jsou Česká republika, Lotyšsko, Bulharsko, Chorvatsko, Polsko a Turecko.

Koordinátorem projektu je Vysoká škola hotelová v Praze, přičemž mezi další partnerské instituce patří jak vysoké školy, tak vzdělávací organizace a instituce z oblasti veřejné správy.

Ambiciózní cíle ambiciózní iniciativy

K dosažení tohoto ambiciózního cíle nastínily zapojené instituce šest cílů, kterých má být během realizace projektu dosaženo.

Hlavní myšlenkou je zvýšit kvalifikaci destinačních organizací a naučit je pracovat s efektivními nástroji ke zvýšení jejich znalostí a dovedností.

V souvislosti s tím je cílem projektu na evropské úrovni definovat nové odborné kvalifikace Pracovník destinační organizace, Manažer destinační organizace a Auditor destinací.

Smyslem toho je přispět k většímu zájmu o udržitelný a konkurenceschopný rozvoj turismu a regionů a související politiky

V neposlední řadě si projekt klade za cíl posílit na úrovni EU síť odborníků na destinační management. To umožní trvale zvyšovat jejich odborné znalosti a dovednosti výměnou odborných zkušeností.

Naznačeny dva klíčové výstupy

Hlavním výstupem projektu je vytvoření metodické publikace s názvem „Evropský model a metodika pro destinační management a audit“.

Druhým výstupem bude vytvoření vzdělávacího programu pro pracovníky destinačního managementu a pracovníky zodpovědné za rozvoj turismu na veřejnoprávní úrovni aplikovatelného jednak v celoživotním odborném vzdělávání pracovníků v turismu a jednak v odborném vzdělávání budoucích pracovníků v turismu.

V dnešní době je obecně přijímáno, že jednou z klíčových dovedností destinačních týmů je schopnost určit hodnotu potenciálu destinace oceňováním jejích složek a prvků a že výsledky ocenění jsou základem pro aktivaci potenciálu prostřednictvím inovací ve strategickém plánování, rozhodování o budoucí investice do rozvoje destinací a také základ pro hodnocení efektivnosti a účelnosti investic.

Nástroje pro hodnocení potenciálu a jeho aktivaci proto budou vycházet z Evropského systému ukazatelů v cestovním ruchu ETIS zaměřeného na udržitelný rozvoj a systému indikátorů udržitelnosti OECD.

Vypracovaná metodika destinačního auditu (i když je odlišná od standardního finančního auditu) bude rovněž v souladu se standardy INTOSAI pro audity zaměřené na implementaci principu 3E do veřejných financí.

Dvě nadnárodní setkání za námi

Na závěry o úspěšnosti projektu DEMINA je samozřejmě poněkud brzy, ale současný vývoj naznačuje, že realizace iniciativy probíhá poměrně hladce.

Již od počátku se mezi partnery uskutečnila dvě nadnárodní setkání. A zatímco první setkání proběhlo v prosinci 2020 v online formátu kvůli pandemickým omezením, druhé představovalo první příležitost pro zúčastněné strany setkat se tváří v tvář.

Toto setkání se konalo ve dnech 10. – 11. října tohoto roku v Aydin / Kuşadası v Turecku. Setkání se zúčastnilo 14 účastníků ze šesti partnerských zemí, aby diskutovali o aktuálním stavu realizace projektových aktivit i o problémech spojených s pandemickými omezeními.

Během setkání se partneři dohodli na dalším postupu realizace projektu a měli možnost zúčastnit se terénní inspekce místní turistické destinace.

Zde měli možnost přímo na místě posoudit a zhodnotit jednotlivé destinační prvky a diskutovat se zástupci veřejné správy a dalšími zainteresovanými subjekty ze sektoru.

Kde najít více informací?

V průběhu realizace projektu budou hotové výstupy projektu k dispozici široké odborné veřejnosti na webových stránkách www.demina.cz.

Související články

Komentáře

Přidat komentář