PROJEKT DEMINA: EVOLUCE MANAGEMENTU TURISTICKÝCH DESTINACÍ

Nils Kraus - Oct 30, 2022
0

Od roku 2020 je celosvětový cestovní ruch v krizi, protože byl jedním z odvětví, které se během pandemie výrazně zbrzdilo. Přestože jsou lockdowny už minulostí a průmyslová odvětví nabírají na síle, cestovní ruch je negativně ovlivňován celosvětovou energetickou krizí.

S ohledem na potíže, kterými toto odvětví trpí, byl iniciován projekt Innovation and Further Education in Destination Management – Projekt DEMINA, jehož cílem je zlepšit kvalitu destinačního managementu cestovního ruchu tím, že se strategicky zaměří na vyplnění mezery v metodikách a výukových materiálech týkajících se managementu turistických destinací.

Klíčové oblasti, na které se projekt zaměřuje

Za účelem zlepšení kvality managementu turistických destinací prostřednictvím vzdělávání se projekt DEMINA, realizovaný a spolufinancovaný v rámci programu EU Erasmus+, zaměřil na tyto konkrétní oblasti rozvoje:

 • Zvyšování kvalifikace manažerů a zaměstnanců v oblasti managementu turistických destinací a strategického rozvoje cestovního ruchu.
 • Inovace v managementu turistických destinací.
 • Uplatňování evropské koncepce vzdělávání v oblasti cestovního ruchu.
 • Hospodárnost, efektivnost a účelnost finančních investic do rozvoje cestovního ruchu a destinací.
 • Strategické a procesní plánování cestovního ruchu.

Za účelem efektivního plnění těchto úkolů byl projekt DEMINA realizován v partnerství se sedmi institucemi, které se nacházejí v šesti evropských zemích, a to v Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Lotyšsku, Polsku a Turecku. Veškeré aktivity týkající se projektu koordinovala Vysoká škola hotelová a ekonomická v Praze.

Klíčové výstupy

Cílem projektu bylo mimo jiné dosáhnout dvou klíčových výstupů:

 • Vytvoření metodické publikace s názvem Evropský model a metodika pro destinační management a audit.
 • Vytvoření vzdělávacího programu pro pracovníky v oblasti destinačního managementu a pracovníky odpovědné za rozvoj cestovního ruchu na veřejné úrovni, použitelného jak v rámci celoživotního odborného vzdělávání, tak v rámci počátečního odborného vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu.

V rámci projektu byl vyvinut model a metodika, které jsou rozděleny do tří fází: vstupy, proces přeměny vstupů na výstupy a výstupy.

 1. Vstupní fáze zahrnuje identifikaci a vyhodnocení potenciálu destinace, analýzu řídicích struktur včetně strategie zainteresovaných stran a také analýzu klíčových zdrojů, jako jsou lidé, finance a partneři.
 2. Druhá fáze modelu zahrnuje tři široké oblasti: účinnost, efektivita a hospodárnost.
  • Účinnost měření výkonnosti turistických destinací prostřednictvím určitých ukazatelů.
  • Efektivita prostřednictvím využití Balanced Score Card (BSC) k měření výkonnosti týkající se strategického řízení.
  • Hospodárnost, která zahrnuje audit destinace z hlediska procesů, produktů a systémů.
 3. Poslední (výstupní) fáze, zahrnuje vytvoření udržitelně konkurenceschopné destinace, kterou lze hodnotit s ohledem na: postavení na trhu, značku, image a identitu destinace.

Tento nový model a vzdělávací nástroj by vybavil všechny odborníky v této oblasti aktuálními a odbornými znalostmi, které by pomohly zlepšit kvalitu řízení turistických destinací a také dosáhnout jednoho z cílů projektu DEMINA – zvýšit kvalifikaci destinačních organizací a naučit je pracovat s efektivními nástroji pro zvýšení jejich znalostí a dovedností.

Kromě toho projekt DEMINA na úrovni EU umožnil vytvoření sítě odborníků na destinační management, kteří si vyměňují své profesní zkušenosti, a tím zvyšují a upevňují znalosti v rámci sítě.

Další výstupy projektu DEMINA jsou veřejnosti k dispozici na adrese www.demina.cz.

Související články

Komentáře

Přidat komentář