NE PŘÍLIŠ LGBTQ PŘÁTELSKÉ DESTINACE V KARIBIKU PŘICHÁZEJÍ O MILIONY V CESTOVNÍM RUCHU

Pat Hyland - Jul 5, 2021
0

Situace LGBTQ lidí v mnoha regionech po celém světě není přinejmenším příjemná. Jedním z těchto regionů je do určité míry také Karibik.

A i když je otázka lidských práv v těchto kontextech dosti evidentní, diskriminace těchto menšin má také své ekonomické důsledky a v zásadě ovlivňuje také odvětví cestovního ruchu, jak odhalila studie Open for Business (OFB) z minulého týdne.

Studie analyzovala 12 anglicky mluvících zemí v regionu (např. Jamajku, Bahamy, Barbados) a dospěla k jasnému závěru, že přístup těchto „ne zcela“ LGBTQ přátelských distancí vede k poměrně významným ekonomickým ztrátám.

Diskriminační zákony a násilí

Základ problému spočívá v legislativě zemí. Sexuální aktivita párů stejného pohlaví je kriminalizována v 9 z 12 analyzovaných destinací. Žádná ze zemí navíc nelegalizuje změnu pohlaví nebo genderové značky na oficiálních průkazech totožnosti.

Není to však jen oficiální linie příslušných vlád, která způsobuje problémy LGBTQ komunitě v Karibiku. Ve společnosti také existuje mnoho násilí vůči těmto menšinám a obecné sociální stigma.

Turismus jako jedna z „obětí“

Jak bylo zmíněno výše, OFB došla ve své studii k závěru, přístup těchto ne tak LGBTQ přátelských zemí má ekonomické důsledky, což dopadá i na odvětví cestovního ruchu.

Není žádným překvapením, že cestovní ruch má pro analyzované země nesmírný význam, protože představuje 14 % HDP těchto destinací a často hlavní zdroj příjmů.

Podle studie anti-LGBTQ zákony, násilí a sociální stigma vedou k ročním ztrátám mezi 435 miliony dolarů a 689 miliony dolarů pro region, což představuje 0,57-0,93 % regionálního HDP.

Studie rovněž odhalila, že 18 % dotázaných lidí nechce do regionu odcestovat, přičemž jako hlavní důvod této volby uvedli diskriminaci proti LGBTQ.

Zpráva by tedy mohla sloužit jako nástroj pro analyzované země v kontextu toho, že se Karibik v tuto chvílí snaží zotavit z ničivých následků pandemie Covid-19 v odvětví cestovního ruchu.

Související články

Komentáře

Přidat komentář