Vietnamská zátoka Ha Long přírodním divem světa

Anna Luebke - Nov 14, 2011
0

Čechům, kteří jezdí do Vietnamu, není třeba zvlášť zdůrazňovat, že k tomu nejkrásnějšímu a nejzvláštnějšímu, co mohou ve Vietnamu poznat, docela jistě patří slavná zátoka Halongská. První našinci, kteří v padesátých a šedesátých letech minulého století v její blízkosti pracovali, zdravotníci v nemocnici Vietnamsko-československého přátelství v Haiphongu, jí dali počeštěné jméno Bedalong, podle francouzského Baie d´Halong.

Na ploše 1553 km2 je tady roztroušeno 1960 ostrovů, ostrůvků a strmých skalisek, která tu vytvářejí neobyčejně exotickou a romantickou atmosféru, zvláště v jádru této oblasti, kde na 334 km2 je soustředěno 775 těchto zvláštních převážně vápencových přírodních útvarů, po stamiliony let

tvarovaných mořskými vlnami za přílivů a odlivů a krasovými procesy.

Podobné útvary v této části světa nacházíme i na pevnině: v severním Vietnamu v okolí Hoa Lu při jižním okraji delty Rudé řeky a dále na severovýchodě, v jihočínském Kuej-linu. Nikde však nemají takové osobité, pohádkové kouzlo jako v zátoce Ha Long, kde kontrastují s hladinou subtropického moře, jež je od pradávna domovem bohaté mořské fauny a flóry.

Není proto divu, že už ve starší době kamenné, zhruba před 20 tisíci lety, se na ostrůvcích a v jeskyních vyhloubených ve skaliscích krasovou činností začal usazovat pravěký člověk. Moře i džungle a tropický deštný prales mu zde nabízely dostatek obživy po celý rok. Člověku, který opustil život v jeskyních, tu však členitý terén nenabízí možnost výstavby povrchových sídel, takže většina ostrůvků není už po tisíciletí obydlena a příroda je tu zachována ve svém panenském stavu.

Vláda nezávislého Vietnamu brzy po skončení války proti kolonizátorům začala pečovat o to, aby tato nesmírně cenná přírodní památka zůstala zachována neporušenou i v době průmyslového rozvoje, který už v době koloniální zasáhl přilehlé pobřežní okresy. Vždyť právě tam se nacházejí ložiska kvalitního antracitu, těženého v povrchových dolech, který se stal jedním z prvních vietnamských vývozních artiklů. V roce 1962 byla Halongská zátoka vyhlášena chráněnou krajinnou oblastí a prvořadou přírodní památkou celostátního významu. Už v té době, kdy zahraniční cestovní ruch byl ve Vietnamu jen slabě rozvinut, byly na přilehlém pobřeží vybudovány první hotely a rekreační střediska. Odtud bylo možno podnikat vyhlídkové jízdy mezi ostrovy a obdivovat fantazii rozněcující roztodivné tvary skalisek podobně jako v našich skalních městech, jenže ve zcela jiném měřítku a exotickém prostředí. Již tehdy jsem slýchal výraz "osmý div světa", pocházející pravděpodobně už z doby předrevoluční.

V roce 1994 UNESCO schválilo zařazení jádra Halongské zátoky do seznamu Světového přírodního dědictví podle kritéria č.vii (areál neobyčejné přírodní krásy a estetické hodnoty) a v roce 2000 navíc i podle kritéria č.

viii (význačné pokračující geologické procesy ve vývoji zemských útvarů a význačné geomorfologické útvary). To má ovšem velký význam nejen pro zachování a vědecko-kulturní využití této přírodní pamítky, ale i širší význam prakticko-hospodářský, protože zkušenost ukazuje, že památky zařazené na seznam světového kulturního, respektive přírodního dědictví přitahují zejména zahraniční turisty.

Turistický ruch, jak zahraniční, tak zejména domácí, se v posledním desetiletí úspěšně rozvíjí. Ač jde ve Vietnamu o odvětví nové, je velmi perspektivní a směřuje tam značná část zahraničních investic, zejména do výstavby hotelů. V roce 2008 již navštívilo Vietnam 4,2 milionu zahraničních návštěvníků a po výpadku v roce následujícím (3,8 mil.) počet zahraničních návštěvníků v roce 2010 dosáhl 5,0 milionu. Statistické údaje za 9 měsíců letošního roku ve srovnání s rokem předcházejícím ukazují vzestup o 15,5% Turistický ruch se na vietnamském HDP podílí cca 5 procenty. V poměru k počtu obyvatelstva, rozloze země a rozmanitosti kulturních i přírodních atrakcí to však zdaleka nevyčerpává rozvojový potenciál země. Projekce růstu v tomto desetiletí počítají se 7 až 8 miliony zahraničních návštěvníků už v roce 1915 a s 11. až 12 miliony na konci desetiletí. Tak bouřlivý růst ovšem vyžaduje nejen příslušný rozvoj infrastruktury, ubytovacích kapacit a služeb všeho druhu, ale i účinná marketingová opatření. Jednou z předních atrakcí, která se k marketingovému využití přímo nabízí, je ovšem zátoka Ha Long. Škoda, že naše cestovní kanceláře stále zatím nezařadily Vietnam a zejména návštěvu jednoho ze sedmi přírodních divů světa - zátoku Ha Long - jenž právem patří mezi nejkrásnější místa naší planety, do svých turistických destinací. Navíc ve Vietnamu žije přes dvě stě tisíc lidí, kteří u nás v minulosti studovali a mají nás opravdu moc rádi.

 

Kontakt:

Ivo Vasiljev a Marcel Winter, Česko-vietnamská společnost

Mobil: 602 363 009

Související články

Komentáře

Přidat komentář